Zasady i Warunki

Anulowanie rezerwacji zmiana rezerwacji i niestawienie si dotycz tylko sytuacji w kt rej rezerwacja zosta a potwierdzona Rezerwacja Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji drog mailow wraz z dowodem wp aty i voucherem Anulowanie rezerwacji Za anulowanie rezerwacji na 7 dni lub mniej przed dat zameldowania pobierana jest op ata w wysoko ci 10 pe nej kwoty…

Polityka Prywatności

What is this Privacy Policy for This privacy policy is for this website www atlantisgozo com and served by Atlantis Diving and governs the privacy of its users who choose to use it The policy sets out the different areas where user privacy is concerned and outlines the obligations requirements of the users the website…

Glowne-Wymagania

ezcol 1half Formularz jest podstaw do przeprowadzenia badania lekarskiego uczestnika je li zachodzi taka potrzeba Twierdz ca odpowied na pytania w formularzu oznacza konieczno takiego badania Centrum Nurkowe Atlantis wsp pracuje z lekarzem specjalist medycyny nurkowej przeprowadzaj cym wymagane badania Koszt 60 Akceptujemy zagraniczne o wiadczenia o stanie zdrowia Przed nurkowaniem zalecamy wizyt u lekarza…

Diving Fish

Nurkowanie Samodzielne

ezcol 1half Wynaj cie samochodu najlepiej jeepa jest niezb dne us uga dost pna w centrum nurkowym Ponadto zalecamy aby co najmniej jedna osoba w grupie mia a do wiadczenie w nurkowaniu na Gozo Osoby bez certyfikatu PADI Advanced Open Water Diver BSAC Sports Diver CMAS stopie P2 lub odpowiednika s zobowi zane do nurkowania…

Nurkowanie na Malta i Gozo

ezcol 1half W 1983 roku zrobi em kurs nurkowania zawodowego ale dopiero w 1990 roku odkry em Gozo Nurkowa em w wielu miejscach na wiecie ale jaka magnetyczna si a zawsze ci gn a mnie w kierunku Klejnotu Morza r dziemnego Pow d jest prosty wyspa Gozo zapewnia nurkowi szeroki wachlarz mo liwo ci i…